Switch to: V12V11V10V9V8V7V6V5

Preferences Dialog - MySQL Server Help

On this page you can set options for MySQL Plugin.

Preferences Dialog - MySQL Server