Switch to: V10V9V8V7V6V5

Change Key Dialog Help

The dialog helps you to change keys of encryption:

Change Key Dialog

  • Current Password – The current password for encryption of data (structure).
  • New Password – The new password for encryption of data (structure).