Switch to: V10V9V8V7V6V5

Create Database MSSQL Dialog Help

Create MSSQL Database Dialog

  • Name – The name for a new database.
  • Owner – The owner for a database.
  • Collation – The collation for a database.