Switch to: V11V10V9V8V7V6V5

Decrypt Dialog Help

The dialog helps you decrypt the encrypted database:

Decrypt Dialog

  • Data Key – The encryption key for data.
  • Structure Key – The encryption key for the database structure.