Switch to: V10V9V8V7V6V5

VKeyValue Class: Properties

VKeyValue.Database

Database as VDataBase (r/o)

Returns the database of this VKeyValue.

db = kv.Database

VKeyValue.ID

ID as integer (r/o)

Returns the unique identifier of the KeyValue. A KeyValue has its own unique identifier inside the database. In most cases, this property is used internally by Valentina kernel.

id = table.ID

VKeyValue.ID

ID as integer (r/o)

Returns the unique identifier of the KeyValue. A KeyValue has its own unique identifier inside the database. In most cases, this property is used internally by Valentina kernel.

id = table.ID

VKeyValue.Kind

Kind as EVKeyValueKind

Returns the kind of the KeyValue.

kind = kv.Kind

VKeyValue.Size

Declaration:

Size as Integer

Description:

The size of this KeyValue in bytes.

Example:

size = kv.Size